Archive for the ‘กล้องวงจรปิด อยุธยา’ Category

การเลือกกล้องสำหรับระบบกล้องวงจรปิด อยุธยา

Wednesday, October 20th, 2021

กล้องวงจรปิด อยุธยาหรือระบบโทรทัศน์วงจรปิดได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคนี้ ด้วยความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงที่เพิ่มขึ้น กล้องวงจรปิด อยุธยาเกือบทุกบ้านและที่ทำงานจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเล่นซ้ำเหตุการณ์ได้หากมีข้อผิดพลาด จากความต้องการระบบกล้องวงจรปิด อยุธยาราคาถูกที่มีความต้องการสูง กล้องวงจรปิด อยุธยาหลายยี่ห้อจึงเกิดขึ้น ทำให้ยากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคมากในการเลือกที่ถูกต้องเมื่อซื้อระบบกล้องวงจรปิด

ปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกกล้อง

กล้องวงจรปิด อยุธยามีหลากหลายประเภท แต่หลักๆ แล้วแบ่งเป็น 2 ประเภท หมวดหมู่เหล่านี้เป็นอะนาล็อกและอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) กล้อง IP คือกล้องวงจรปิด อยุธยาที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึกวิดีโอผ่านสายเคเบิลประเภท CAT6 กล้องวงจรปิด อยุธยาในขณะที่กล้องอะนาล็อกเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกโดยใช้สายโคแอกเซียลและกระแสตรงมาตรฐาน 12 โวลต์ (DC) หรือกระแสสลับ 240 โวลต์

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกกล้องสำหรับการตั้งค่าของคุณ ได้แก่

  • ประเภทของภาพที่คุณต้องจับภาพ
  • สถานที่หรือพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวัง
  • รายละเอียดที่คุณต้องการจับภาพ
  • งบประมาณสำหรับการติดตั้งทั้งหมดของคุณ

กล้องวงจรปิด อยุธยาบางคนต้องการภาพเพื่อระบุตัวตนที่ถูกต้อง เช่น ป้ายทะเบียนรถ ในขณะที่บางคนต้องการจับภาพที่สามารถให้แนวคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ กล้องวงจรปิด อยุธยาสำหรับผู้ที่มองหารายละเอียดเฉพาะจากฟุตเทจ ประเภทของกล้องที่ใช้จะต้องเป็นกล้องที่สามารถดูรายละเอียดดังกล่าวได้อย่างแม่นยำ สถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยกำหนดระหว่างตัวเลือกกล้องเลนส์คงที่และกล้อง Varifocal และในบางกรณีแม้แต่กล้องแพน เอียงและซูม (PTZ)