Archive for May, 2015

สิ่งจูงใจในการหาพนักงานเข้าทำงานในโรงแรม

Sunday, May 3rd, 2015

หลายๆ โรงแรมในปัจจุบันคงจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการหาคนมาทำงานในโรงแรมของตนในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมท้องถิ่นที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนัก ที่ประสบกับภาวะการขาดแคลนแรงงาน และบุคลากรอยู่อย่างเช่นทุกวันนี้

แม้ว่าในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านการโรงแรมจากสถานบันการศึกษาต่างๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเหล่านี้มุ่งหวังที่จะได้เริ่มต้นการทำงานกับโรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากกว่า เพราะเข้าใจว่าผลตอบแทนที่ตนเองจะได้รับนั้นมีความคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายที่ตนเองลงทุนไปร่ำเรียนมา นอกจากนี้ก็หวังว่าจะได้เข้าเรียนรู้ระบบการทำงานของโรงแรมชั้นนำ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้กับการทำงานของตนเองต่อไปในอนาคต

บางคนที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว เมื่อมีประสบการณ์ได้ทำงานโรงแรมเข้าจริงๆ ก็พบว่าไม่มีความเหมาะสมกับความต้องการของตนเองในด้านต่างๆ อาทิ การให้บริการลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลาย การที่ต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดสัปดาห์ การที่ต้องทำงานเป็นกะที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีความแน่นอน ที่ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตที่สนุกสนานกับเพื่อนฝูงในสังคมของตนเอง และเงินเดือนประจำที่ได้จากการทำงานต่ำกว่าการเริ่มต้นทำงานในบริษัทเอกชนทั่วๆ ไป ไม่สามารถเทียบเคียงกับเพื่อนฝูงในรุ่นเดียวกันได้ (โดยไม่ได้คำนึงถึงสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ) ทำให้หลายๆ คนเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่สามารถจะใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนฝูงในสังคมวัยเดียวกันได้เมื่อมีโอกาส

ในการหาคนเข้าทำงานในโรงแรมในระดับต่างๆ นั้น มีสิ่งจูงใจที่โรงแรมทั้งหลายควรที่จะต้องให้ความสนใจ และนำไปพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาทำงานดังต่อไปนี้
1. โอกาสในการเรียนรู้
ผู้ที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานโรงแรมมาก่อน ที่สนใจในงานด้านโรงแรม ต้องการที่จะได้รับโอกาสในการเริ่มต้นการเข้าทำงานและการเรียนรู้งานไปพร้อมๆ กัน บุคคลกลุ่มนี้ยอมรับได้กับเงินเดือนเริ่มต้นที่ไม่มากนัก เพียงแค่ขอให้ได้มีโอกาส และจะมีความขยันในการหารายได้เพิ่มให้กับตนเองในลักษณะของการทำมากได้มาก ทั้งรายได้และความรู้ประสบการณ์ทำงานต่างๆ มักจะเป็นกลุ่มของหนุ่มสาวที่ยังไม่มีครอบครัว และยังไม่ได้วางแผนที่จะมี
2. เงินเดือนประจำที่เพียงพอ
สำหรับผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาบ้างแล้ว แต่ไม่มากนักนั้น เงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตนเอง และเงินเดือนที่ทัดเทียมกับเพื่อนฝูงในวิชาชีพอื่นๆ หรือเงินเดือนค่าตอบแทนสูงกว่าที่ทำงานเก่า จะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้เข้าร่วมทำงานกับโรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง กลุ่มนี้เป็นผู้ที่เริ่มจะวางแผนอนาคตในระยะสั้นของตนเองไว้เรียบร้อยแล้ว และอาจจะเริ่มวางแผนถึงการมีครอบครัวในระยะเวลาอันใกล้
3. โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
สำหรับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานมาพอสมควรแล้วย่อมที่จะต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ดังนั้นโรงแรมควรที่จะมีการระบุเส้นทางของอาชีพ (Career Path) ภายในโรงแรมไว้อย่างชัดเจนว่า พนักงานแต่ละคนเมื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เป็นระยะเวลานานเท่าใด แล้วจะมีโอกาสก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งใด ที่เป็นสิ่งช่วยให้พนักงานสามารถตั้งเป้าหมายในการทำงานของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่จุดนั้นได้ บุคคลกลุ่มนี้เริ่มที่จะวางแผนการเติมโตในหน้าที่การงานของตนเอง หาช่องทางในการไปสู่เป้าหมายที่รวดเร็วที่สุด เพื่อหาโอกาสก้าวขึ้นในขั้นต่อไป
4. สวัสดิการที่น่าพึงพอใจ
สวัสดิการของพนักงานที่ได้รับนอกเหนือจากค่าจ้าง เงินเดือนประจำที่ตนเองได้รับนั้นจะเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีประสบการณ์ทำงานในระดับพนักงานอาวุโสทั้งหลาย ที่กำลังมองถึงความมั่นคงในการร่วมงานกับโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งในระยะยาว ที่มักจะถูกนำมาเทียบเคียงกับโรงแรมอื่นๆ ก่อนการพิจารณาย้ายสถานที่ทำงาน ซึ่งสวัสดิการที่เป็นปัจจัยสำคัญและเป็นแรงจูงใจของพนักงาน